2011 06 25 Yavorova-Oshten(`prav.greben`)-Yavorova (19,1km) biv1925

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Oshten_(?23): ???????? ?????? - ?????????????? ???? - ?.????? (??????????? ?? "???????", ????????? ?????? - ????? ?? "????????") - ???????? ?????? ??????????????: ????????????? - 19,1??.; ??????? ????? (?????) +/-1570?.; ????????? - 53 ????? ("??????? ???????? ??????????? ????????? ???????????? ????????")


1: 2011 06 25 Yavorova-Oshten('prav.greben')-Yavorova (19,1km) biv1925
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: 2011 06 25 Yavorova-Oshten('prav.greben')-Yavorova (19,1km) biv1925


Más sobre 2011 06 25 Yavorova-Oshten('prav.greben')-Yavorova (19,1km) biv1925

Comentarios

comments powered by Disqus